Pravidla spotřebitelské soutěže „Putovní pohár Pivovaru Svijany 2024“

Základní pojmy a principy

 1. Pořadatelem akce je společnost Pivovar Svijany, a.s. se sídlem Svijany 25, 463 46, Svijany, IČ: 25035207 (dále jen „Pořadatel“).

 2. Technicky a organizačně akci zajišťuje společnost Cool Ticketing s.r.o. se sídlem třída Karla IV. 468/18, 500 02 Hradec Králové, IČ: 02387662 (dále jen „Organizátor“).

 3. Akce je realizována prostřednictvím aplikace BeerSport a její postup a podmínky upravují tato Pravidla (dále jen „Pravidla“).

 4. Není-li v Pravidlech stanoveno jinak, řídí se Akce obecnými Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů v aktuálním znění, které jsou zveřejněné na webových stránkách Organizátora na adrese www.beersport.com. Tato Pravidla na zmíněné podmínky a zásady navazují a zpřesňují je pro účely Akce.

 5. Průběh Akce: Akce probíhá na území České republiky v termínu od 1.7.2024 do 31.8.2024 (dále také jako „doba trvání Akce“).

 6. Účastníkem akce (dále jen „Účastník“) se může stát fyzická osoba starší 18 let, která je uživatelem aplikace BeerSport a která se do Akce registrovala přes mobilní aplikaci BeerSport nebo na adrese putovnipohar.cz

 7. Organizace Akce Akce je realizována a vyhodnocována za pomoci Digitálních karet řízených umělou inteligencí v mobilní aplikaci BeerSport (dále jen "Digitální karta"). Po dobu trvání Akce může Účastník získávat soutěžní Body (dále jen "Bod"). Body je možno získávat za zakoupená čepovaná piva. Za 1 zakoupené čepované pivo získá Účastník 1 (jeden) Bod, pokud splní všechny následující podmínky:

  1. Navštíví jednu ze zapojených restaurací (dle seznamu na Digitální kartě).
  2. V této restauraci zakoupí čepované pivo Svijany 0,5 l nebo 0,4 l.
  3. Prostřednictvím aplikace BeerSport provede úspěšné rozpoznání sklenice se zakoupeným pivem. Sklenice musí stát na stole určeném pro zákazníky v příslušné restauraci dle bodu 7.1.

  Pro získávání Bodů platí následující omezení: Jeden Účastník může během 24 hod získat maximálně 1 (jeden) Bod. Aktuální stav získaných Bodů Účastníka bude dostupný na adrese putovnipohar.cz

 8. Princip Akce V průběhu Akce Účastníci soutěží o to, kdo z nich získá nejvíce Bodů. V případě rovnosti Bodů rozhoduje, který Účastník dosáhl daného počtu Bodů dříve.

 9. Výhry v Akci a. Účastník, který získá nejvíce Bodů, vyhrává hlavní výhru v podobě Putovního poháru Pivovaru Svijany a "Piva na rok zdarma". "Pivo na rok zdarma" znamená 365 poukazů na čepované pivo Svijany do aplikace BeerSport. Tyto poukazy na pivo budou v hodnotě 40 Kč, budou mít platnost do 30.9.2025 a každý den bude možné využít jeden z nich. b. Účastníci, kteří skončí dle počtu získaných bodů v Akci na druhém až dvacátém prvním místě získají poukazy na čepované pivo Svijany do aplikace BeerSport. Tyto poukazy na pivo budou v hodnotě 40 Kč, budou mít platnost do 30.9.2024 a každý den bude možné využít jeden z nich. Poukazy budou přiděleny na základě konečného pořadí Účastníků (dle bodu 8.) v následujících počtech:

  • druhý v pořadí ... 200 poukazů
  • třetí v pořadí ... 175 poukazů
  • 4.-5. v pořadí ... 150 poukazů
  • 6.-10. v pořadí ... 100 poukazů
  • 11.-21. v pořadí ... 75 poukazů
 10. Extra Body: Kdykoli během Akce je Pořadatel oprávněn vypsat prostřednictvím aplikace BeerSport výzvu, na základě které budou moci Účastníci získat Body navíc. Přesné podmínky, které je třeba pro získání těchto Bodů navíc splnit, budou specifikovány v rámci této výzvy.

 11. Účast v Akci a nárokování výher není právně vymahatelné.

 12. Účastník může být z Akce vyřazen zejména v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na jakékoliv podvodné nebo nekalé jednání ze strany Účastníka či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání bodu. Mezi nekalé jednání patří zejména pokus o odemknutí karty jiným než popsaným způsobem dle bodu 7. těchto Pravidel (např. obcházení rozpoznávacího algoritmu pomocí jiných objektů, rozpoznávání piva mimo některou ze zapojených restaurací apod.), narušování integrity aplikace BeerSport za účelem obcházení Pravidel nebo funkčností a bezpečnostních kontrol obsažených v aplikaci, prokazatelné nebo oprávněné podezření na podvodné nebo nekalé jednání Soutěžícího při využívání jiných nabídek v rámci aplikace BeerSport a další.

 13. Refundace za čepované pivo zakoupené v rámci Akce není poskytována.

 14. Akce probíhá v provozovnách, jejichž seznam se může v průběhu Akce měnit. Organizátor nezodpovídá za otevírací dobu provozoven či dostupnost piva v průběhu Akce.

 15. Účastníkem Akce nemůže být osoba s přímou vazbou na některou z provozoven zapojených do Akce. Příkladem takové osoby je výčepní či obsluha provozovny.

 16. Účastníkem Akce nemohou být osoby s přímou vazbou na Organizátora Akce.

Souhlas s pravidly a zpracováním a využitím osobních údajů

 1. Souhlas Účastníka: Účastí v Akci projevuje každý Účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Zároveň souhlasí se zpracováním a využitím osobních údajů dle zásad ochrany osobních údajů.

Ostatní ustanovení

 1. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Akce. Organizátor je zároveň oprávněn Akci ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla.
 2. Organizátor je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění. Pro Účastníky, kteří se účastnili Akce před případnou úpravou Pravidel, platí Pravidla platná v okamžiku provedení rozpoznání zakoupeného čepovaného piva dle bodu 7. těchto Pravidel.
 3. Obsluha zapojených restaurací ani pracovníci Pořadatele neposkytují jakoukoliv podporu související s Akcí. S veškerými případnými dotazy a problémy se Účastník obrací přímo na Organizátora Akce, a to prostřednictvím aplikace BeerSport.
 4. Pořadatel ani Organizátor tímto nepřebírají vůči Účastníkům Akce žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele či Organizátora než uvedená v těchto pravidlech.
 5. Účast v Akci může být omezena účastí v jiné souběžné akci.
 6. Pravidla a vyhodnocení Akce jako takové se řídí pokyny a informacemi na stránkách putovnipohar.cz.
 7. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 1. 7. 2024.

JE TI VÍCE NEŽ 18 LET?

ANONE